آتش زندگی

 زندگی پر از آتش هایی است که هرکدام بخشی از لحظه ها را پر می کند

آتش هایی که برافروختنش با ماست،مثل آتش امروز که

سرخی آن زردی رویمان را می برد

گرمی اش غصه ها را می سوزاند

اما آتش هایی که به دلمان می زند از قسم دگر است

سرخی اش  پر رمز و راز

غصه اش همچون فراز

گرمی اش دیوانه ساز

قصه اش افسانه  ساز

آری این آتش درون ما به پاست .... ای درون با آن بساز
 

/ 1 نظر / 14 بازدید
فاناز

like