آغازی با گریه

چقدر شگفت انگیز که آغاز زندگی ما  با گریه ی من و توست ...

آری تولد انسان با گریه او به عالم اعلام می شود...

فصل اول زندگی با زاری من و توست ...

این گریه از چیست ؟

می دانیم آغاز کننده ی راهی پر از رمزو رازیم ...

گریه از ترس است یا گریه از شادیست؟ !!

نمی دانم ....نمی دانی .....نمی دانیم 

اما آغازیست رویایی .....


/ 0 نظر / 15 بازدید