تصویر کودکی

به چشمایش نگاه کردم

چشمانش برق خاصی داشت .

به لب هایش نگریستم

لبخند زیبایی بر لب داشت .

به دستانش خیره شدم

دوستی را در بغل داشت .

اما اکنون

چشمانش بی فروغ ، لب هایش غمگین و دستانش خالی

آری آن روزها کودک بود و امروز بزرگ شده بود.

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید